Лична информация

 

Име

 

Младен Маринов Найденов

Адрес

 

Гр. Пловдив, ул. "Георги Икономов" №45, бл.105, ет.3 ап. 37

Телефон

 

+359 893952274

Факс

 

 

E-mail

 

mldlefrancais@abv.bg

 

Националност

 

българин

 

Дата на раждане

 

09.12. 1980 г.

 

 

Трудов стаж

               

Дати (от-до)

 

 01.01.2009 -  Март 2010

Име и адрес на работодателя

 

 ПУ „Паисий Хилендарски"

Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска дейност

Заемана длъжност

 

Експерт - биолог

Основни дейности и отговорности

 

Извеждане на молекулярно-биологични експерименти

 

 

 

Дати (от-до)

 

 Март 2010 -  ПОНАСТОЯЩЕМ

Име и адрес на работодателя

 

 ПУ „Паисий Хилендарски"

Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска дейност

Заемана длъжност

 

докторант

Основни дейности и отговорности

 

Извеждане на молекулярно-биологични експерименти

 

 

 

Дати (от-до)

 

 април 2010 -  май 2011

Име и адрес на работодателя

 

 ENS-LYON, Лион, Франция

Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска дейност

Заемана длъжност

 

Докторант -специализация

Основни дейности и отговорности

 

Извеждане на молекулярно-биологични и биохимични експерименти

 

 

 

Дати (от-до)

 

 декември.2010 -  декември 2010

Име и адрес на работодателя

 

 Биотехнологичен институт Терми, Солун, Гърция

Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска дейност

Заемана длъжност

 

Докторант - специализация

Основни дейности и отговорности

 

Извеждане на молекулярно-биологични експерименти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование и обучение

 

• Дати (от-до)

 

2007-2009 г. – висше образование.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – гр. Пловдив

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Молекулярна биология;

Епигенетика;

Молекулярна вирусология;

Молекулярна фитопатология;

Растителна биотехнология

• Наименование на придобитата квалификация

 

Молекулярен биолог, биотехнолог

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Магистър

 

 

• Дати (от-до)

 

1999-2003 г. – висше образование.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – гр. Пловдив

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Зоология – зоология на безгръбначните животни, зоология на гръбначните животни;

Биохимия – биохимия, екологична биохимия;

Химия – неорганична, органична и аналитична;

Микробиология;

Молекулярна биология;

Екология – екология и опазване на околната среда, екология на животните;

 

• Наименование на придобитата квалификация

 

Еколог - Специалност "Екология и ОПС"

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Бакалавър

 

• Дати (от-до)

 

1994 – 1999 г. средно гимназиално образование.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

СОУ "Св. Патриарх Евтимий" – гр. Пловдив.

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Български език и литература с интензивно изучаване на френски език.

• Наименование на придобитата квалификация

 

Средно образование

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Средно образование

 

• Дати (от-до)

 

2006-2007 г. – курс

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Атински Университет

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Новогръцки език

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

сертификат

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома

 

Работя добре в екип с български и чуждестранни партньори.  Наблюдавам и направлявам работата на бакалаври и магистри дипломанти към катедрата по физиология на растенията и молекулярна биология на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

 

 

 

Майчин език

 

български

 

Други езици

 

 

 

Английски език

Четене

 

много добро

Писане

 

много добро

Разговор

 

много добро

 

 

Френски език

Четене

 

много добро

Писане

 

много добро

Разговор

 

много добро

 

 

Гръцки език

• Четене

 

много добро

• Писане

 

много добро

• Разговор

 

много добро

 

 

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

  • Работа с лабораторна апаратура и стъклария - PCR машини, FPLC, мас спектрометър, Illuminа секвенатор, спектрофотометри, nanodrop, УВ илюминатори. Използвам биохимични и молекулярно-биологични методи като белязане на ДНК проби с радиоактивен фосфор, изготвяне и използване на полиакриламидни гелове за секвениране и агарозни гелове за електрофореза, манипулиране на ДНК с ензими, експресия, пречистване и работа с протеини и РНК.
  • Използвам различни софтуерни приложения като MS Windows 95/98/XP, MS WORD, MS EXCEL, специализиран софтуер

 

 

Свидетелство за управление на МПС

 

няма

 

Допълнителна информация

 

-публикации и участия  в научни конференции

 

Baev V, Naydenov M, Apostolova E, Ivanova D, Doncheva S, Minkov I, Yahubyan G (2010) Identification of RNA-dependent DNA-methylation regulated promoters in Arabidopsis. Plant Physiol Biochem. 48(6):393-400.

 

Baev V, Milev I, Naydenov M, Apostolova E, Minkov G, Minkov I, Yahubyan G (2011) Implementation of a de novo genome-wide computational approach for updating Brachypodium miRNAs. Genomics 97(5):282-93.

 

Николай Аначков, Младен Найденов, Веселин Баев, Тихомир Въчев, Марияна Гозманова, Галина Яхубян (2012) Излседване на експресията на калмодулин-подобния протеин CML41 в природни варианти на Arabidopsis thaliana в условия на топлинен стрес. Юбилеен сборник Биологически науки за по-добро бъдеще; 7-14.

 

1. Международна конференция „The non-coding Genome", 13-16 Октомври 2010, Хайделберг, Германия (постер)

2. Международен workshop "Workshop on Genomic Determinants on inflammation", 2-3 Април 2012,

Вулягмени, Атина (постер)

3. Международна конференция по Биоинформатика и компютърна биология, 20-21 Септември, 2012, Слънчев ден, България (постер)

 

 

 

 

 

04 Март, 2013 г.                                                                  Младен Найденов